Download Here

उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नपत्रको Key अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उल्लेख नगरेमा उत्तरपुस्तिका रद्द  हुनेछ । साथै परीक्षामा Calculator, Mobile जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

 

निम्न माध्यमिक,माध्यमिक र प्राथमिक  तह शिक्षक पदको

प्रथम र द्वितीय श्रेणी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षावस्तुगत प्रश्नोत्तर - 2078 (40x1 = 40)  

 

उत्तर अन्तिममा हेर्नुहोला  
१) Pedagogy शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने के हो ? 
क) माध्यम 
ख) साधन 
ग) शैली
घ) कुनैपनि होइन २ ) विशेष गरी विद्यार्थीहरूको मामला अध्ययन किन गरिन्छ ? 
क) समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्न
ख) समस्याहरूको उचित समाधान गर्न 
ग) विद्यार्थीहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्षको जानकारी लिन 
घ) माथिका सबै
३) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार आधारभूत  शिक्षा (१-३) मा साप्ताहिक पाठ्यघण्टा जम्मा कति   छुट्याइएको छ ?
क) २६  
ख) २७ 
ग) २८
घ) २९ ४) “कुनै पनि प्रक्रियाको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ ।” यो कस्को भनाइ हो ?
क) जोन डिवे
ख) गुड
ग) टेलर
घ) थोरो 

५ ) विद्यार्थीको व्यवहार, गण, विशेषता आदि कुरा पत्ता लगाउन उनीहरूको योग्यता, आचरण, बानी आदि सम्बन्धी वास्तविक सूची तयार गरी प्रत्येक विषयमा वास्तविक उपलब्धिलाई अवलोकन गरी सही स्थानमा चिन्ह लगाउने विधि मूल्याङ्कनको कुन विधि हो ? 
क) श्रेणी मापन 
ख) रुजु सूचि
 ग) अवलोकन
घ) सञ्चित अभिलेख ६) सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट पारित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा कति दफाहरू रहेका छन् ? 
क) ५४ 
 ख) ५८
ग) ५०
घ) ६४ 
७) सामान्यतया पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक तहका तल्ला कक्षाहरूमा कुन शिक्षण विधि प्रभावकारी हुन्छ ?
क) कक्षा शिक्षण 
ख) बिषय शिक्षण 
ग) मिश्रित शिक्षण 
घ) बहुवर्ग शिक्षण ८) दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा वढी केको सहायता लिनुपर्छ ?
क) पाठ्यपुस्तक 
ख) पाठ्यक्रम 
ग) शिक्षक निर्देशिका 
घ) विषय विस्तृतिकरण ९) बार्षिक शैक्षणिक योजना कसले तयार गर्छ ? 
क) प्रधानाध्यापक
ख) विषय शिक्षक 
ग) वि.व्य.स.
घ) शिक्षक अभिभावक संघ शिक्षक बढुवा २५% खुल्ला प्रतियोगितालाई  मध्यनजर गर्दै Sikne Thalo मोबाइल Application ले बढुवाको  तयारी गरिरहनु भएका परीक्षार्थीलाई  सहयोग पुग्ने गरि बस्तुगत प्रश्न  लक्षित पूर्ण नमुनामा आधारित 45 Set Model Question With Answer निर्माण गरेर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नमुना प्रश्त्तनोर निशुल्क रूपमा हेर्न र पढ्न सकिन्छ  यो Andrid Mobile Application हो  App Download गर्नुहोस् यहाँबाट :१०) विद्यालय सुधार योजना मूलतः विद्यालयको कुन पक्षमा केन्द्रित हुने योजना हो। 
क) कक्षा सुधार 
ख) भौतिक सुधार
ग) गुणस्तर सुधार 
घ) आर्थिक सुधार 
११)समावेशी शिक्षा मुख्य गरी कसका लागि आवश्यक छ ? 
क) अपाङ्ग बालबालिका 
ख) समाजमा पछि परेका वा पारिएका
ग) दलित बालबालिका 
घ) माथिका सवै १२) राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवदन, २०११ले  विद्यालयको  शैक्षिक संरचना कस्तो सिफारिस गरेको थियो ? 
क) ३+४+३ 
ख) ५+३+२+२
ग) ५+५+२ 
घ) ३+५+२
१३) "शिक्षा अरु केही होइन, बानीहरूको निर्माण मात्र हो।" यो भनाइ कसको हो ? 
क) फ्रोबेल
ख) रुसो
ग) जोन डिवे 
घ) कान्ट १४) कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कस्ले गरेका हुन् ? 
क) थर्नडाइक 
ख) प्याभलव
ग) कोहलर 
घ) स्किनर 
१५) समाहित शिक्षाको मूल मान्यता कुन हो ? 
क) सबै बालबालिकाहरू सिक्न सक्दछन्।
ख) सबै बालबालिकाहरू फरक छन्। 
ग) सबै बालबालिकामा कुनै न कुनै क्षमता हुन्छ। 
घ) माथिका सबै । १६) राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, २०७६ अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ मा कुन कुन कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण गरियो  ? 
क) १ र ११
ख) २, ६ र १२ 
ग) २, ७ र १२ 
घ) कक्षा २, ३ र ६ १७) आ.ब. २०७७/०७८ को सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा ६०७ स्थानीय तहमा
विस्तार भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई कति बर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ? 
क) ३
ख) ४ 
ग) ५ 
घ) ६ १८) शिक्षकको बढुवा सिफारिसमा मुद्दा नपरेमा कति दिन पछि नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ?
क) २५ 
ख) ३०
ग) ३५ 
घ) ३६ 
१९) कक्षाकोठा बाहिरको हल्लालाई कम गर्दा सिकाइमा आउने परिवर्तन तलका मध्य कुन पनर्वलको उदाहरण हो ?
क) सकारात्मक
ख) नकारात्मक
ग) प्राथमिक
 घ) सहायक२०) शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा सिकाइ कुन हो ?
क) मासु वा र्याल 
ख) घण्टीमा खाना 
ग) घन्टीमा र्याल 
घ) खाना र भोक२१) तलको मध्य कुन भनाइ ठीक छैन ?
क) सिकाइको लागि सिकाइको स्थानान्तरण हुनु पर्छ 
ख) सिकाइमा उत्पेरणाले सिकाइको गति वढाउछ 
ग) सिकाइमा विस्मरण हुनु हुदैन
घ) पुनर्वलले सिकाइको दरलाइ वढाउँछ

२२) एउटा विद्यालको प्रशासनिक तथा शैक्षिक मध्य मुख्य रूपमा कुन योजना आवश्यक पर्दछ ?
क) कार्यतालिका 
ख) वार्षिक कार्ययोजना 
ग) एकाइ योजना
घ) दैनिक पाठयोजना
२३.राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ को मूलभूत विशेषता तलका मध्य कुन होइन ? 
क) राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको जोड
ख) व्यवसायिक शिक्षा र दक्ष जनशक्तिमा जोड 
ग) शिक्षाको गुणात्मक र स्तरयुक्त विकासमा जोड 
घ) संस्कृत शिक्षामा जोड २४) सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (२००४- २००९) को उद्देश्य तलका मध्य कुन हो ?
क) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू गर्ने 
ख) गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षाको विकास गर्ने 
ग) शिक्षक विकास गर्ने
घ) विद्यालय सुधार योजनामा आधारित शिक्षा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने २५) देशको वर्तमान नीति नियमको जानकारी लिने दिने कार्य शिक्षाको कुन कार्य भित्र पर्दछ ? 
क) नागरिक कार्य
ख) आर्थिक कार्य 
ग) विश्वव्यापी कार्य
घ) साँस्कृतिक कार्य 
२६) प्रत्यक्षीकरणको माध्यम अनुसार सिकाइ हुने कुरा कुन सिकाइ सिद्धान्तमा विश्वास गरिएको छ ? 
क) अन्तरदृष्टि सिकाइ सिद्धान्त
ख) कार्यपरक सम्वन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त 
ग) प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त ..
घ) शास्त्रीय सम्वन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त 
२७) विना सूचना लगातार १५ दिन भन्दा वढी विद्यालयमा विना जानकारी अनुपस्थित रहने शिक्षकलाई कस्तो सजाय हुन्छ ? 
क) बढुवा रोक्का गर्ने
ख) ग्रेड कट्टा गर्ने गर्ने 
ग) कार्यरत पदबाट घटुवा गर्ने
घ) पदबाट हटाउने २८) स्थायी शिक्षकको कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष जिम्मेवारी वापत कुल कति अंक पाउँछ ? 
(क) ५ 
(ख) १० 
(ग) १५
(घ) २० २९) खाइपाई आएको तलव रु.२० हजार र सेवा अवधि १४ वर्ष पूरा भएको शिक्षकले उपदान खर्च वापत कति रकम पाउँछ ? 
क) दुईलाख असी हजार
ख) दुई लाख पच्चीस हजार 
ग) चार लाख पचास हजार
घ) चार लाख ३०) कुरारमा प्राथमिक तहको शिक्षक छनौटका लागि गठन हुने शिक्षक छनौट समितिमा विशेषज्ञको रूपमा सदस्य हुन् कति योग्यता भएको शिक्षक हुनु पर्दछ ? 
क) स्नातक
ख) स्नातकोत्तर 
ग) एम. फील 
घ) विद्यावारिधी 
३१)शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठन हुने समितिको अध्यक्ष को रहने प्रावधान छ ? 
क) शिक्षा मन्त्री 
ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष 
ग) शिक्षा राज्य मन्त्री 
घ) लोकसेवा आयोगको सदस्य
३२) शिक्षकको वढुवाको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्दा कति प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि छुट्याइन्छ ?
क) ३५
ख) २५
 ग) ३० 
घ) १० 
३३) "स्कूल जान महिला र पुरुष दुवैलाई उत्तिकै अधिकार छ ।” यो कुन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ ? 
क) लैगिक समता
ख) लैगिंक समानता 
ग) सकारात्मक विभेद 
घ) लैंगिक विभेद ३४) नेपालको संविधान (२०७२) मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ? 
क) ११ वटा
ख) २१ वटा 
ग) ३१ वटा
घ) ४६ वटा 
३५) श्रेणी मापनका प्रकार तलका मध्य कुन होइन ?
क) संख्यात्मक 
ख) रेखात्मक 
ग) वर्णनात्मक 
घ) लेखात्मक ३६) विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य के हो ?
क) प्रश्नपत्र बनाउन सजिलो पार्नु ।
ख) उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा सरलता ल्याउन ।
ग) शिक्षकलाई पाठ पढाउँन सहयोग पुर्याउनु ।
 घ) सबै पाठ्यक्षेत्रलाई प्रश्न बनाउँदा समेट्नु। 

३७) मानव विकासका विशेषताहरू भित्र तलका कुन पर्दैन ? 
क) विकास नाप्न र तौल्न सकिन्छ।
ख) विकासमा परिवर्तन हुन्छ । 
ग) विकासमा व्यैयक्तिक भिन्नता हुन्छ। 
घ) विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ । ३८) कम बृद्धि र तीब्र विकासको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई भनिन्छ ?
क) उत्तरवाल्यावस्था 
ख) पर्ववाल्यावस्था 
ग) किशोरावस्था 
घ) यौवनावस्था 
३९) चरा आकाशमा उड्नु, जुनकिरीले रातिमा बत्ति बाल्नु आदि सिकाइका के हुन् ?
क) सिकाइका विशेषता 
ख) सिकाइका अपवाद 
ग) सिकाइको नियम 
घ) सिकाइको सिद्धान्त ४०) सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू तलका मध्य कुन होइन ? 
क) उत्प्रेरणा 
ख) पूनर्वल 
ग) अभ्यास
घ) योग्यता 


माथिका प्रश्नहरूको उत्तर हेर्न Google Playstore मा गैर   Sikne Thalo   सर्च गरी   Application डाउनलोड गर्नुहोस् र आयोग तयारीमा गएर शिक्षक बढुवाको Set one मा गएर निशुल्क हेर्न सकिन्छ 


शिक्षक बढुवा २५% खुल्ला प्रतियोगितालाई  मध्यनजर गर्दै Sikne Thalo मोबाइल Application ले बढुवाको  तयारी गरिरहनु भएका परीक्षार्थीलाई  सहयोग पुग्ने गरि बस्तुगत प्रश्न  लक्षित पूर्ण नमुनामा आधारित 45 Set Model Question With Answer निर्माण गरेर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नमुना प्रश्त्तनोर निशुल्क रूपमा हेर्न र पढ्न सकिन्छ  यो Andrid Mobile Application हो  App Download गर्नुहोस् यहाँबाट :
Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post